Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế

HIBAY - dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chữ ký số, hóa đơn điện tử, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ đào tạo kế toán. Cung cấp dịch vụ về thuế từ A->Z trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Friday, 25 September 2020 14:43

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

(Reading time: 17 - 33 minutes)

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp; hạch toán thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 3 văn bản hợp nhất Số: 66/VBHN-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.

Tuesday, 22 September 2020 15:03

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

(Reading time: 10 - 19 minutes)

I. Nguyên tắc kế toán về Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

(Reading time: 7 - 13 minutes)

Theo điều 4 Thông tư 78/TT-BTC quy định:

a. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định.

Monday, 21 September 2020 14:38

Thời hạn góp vốn điều lệ

(Reading time: 8 - 15 minutes)

Thời hạn góp vốn điều lệ của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực: 01/07/2015

Friday, 11 September 2020 14:48

Gia công chuyển tiếp

(Reading time: 7 - 13 minutes)

Gia công chuyển tiếp.

I/ Thế nào là gia công chuyển tiếp?

a. Sản phẩm gia công của hợp đồng gia công này được sử dụng làm nguyên liệu gia công cho hợp đồng gia công khác tại Việt Nam.

(Reading time: 27 - 54 minutes)

Căn cứ vào Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC

căn cứ Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC

căn cứ khoản 2 điều 16 Thông tư 39/TT-BTC

I/ Giá tính thuế:

Theo điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn Cách xác định giá tính thuế GTGT cụ thể từng trường hợp như sau:

Wednesday, 09 September 2020 14:42

Mặt hàng chịu thuế suất 5%

(Reading time: 12 - 23 minutes)

 

Căn cứ Theo điều 10 văn bản hợp nhất số 67/VBHN-BTC của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

(Reading time: 10 - 20 minutes)

Đối tượng chịu thuế gtgt 0% mới nhất

Theo Điều 9 Thông tư 219 BTC (đã được cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC) quy định đối tượng áp dụng thuế suất GTGT 0%:

1. Thuế suất 0% áp dụng đối với:

Monday, 31 August 2020 14:38

Đối tượng không chịu thuế GTGT

(Reading time: 22 - 43 minutes)

 

Căn cứ Theo điều 4 văn bản hợp nhất số 67/VBHN-BTC của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Ngày ban hành: 19/12/2019

Page 4 of 10