Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế

Rate this item
(73 votes)
(Reading time: 19 - 38 minutes)

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 68/VBHN-BTC của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

October, 28 2020
Rate this item
(52 votes)
(Reading time: 8 - 16 minutes)

 

Căn cứ Theo điều 5 văn bản hợp nhất số 67/VBHN-BTC của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

October, 27 2020
Rate this item
(63 votes)
(Reading time: 10 - 19 minutes)

I. Nguyên tắc kế toán về Tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Tài khoản 243; Tài khoản 347

a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

October, 13 2020
Rate this item
(63 votes)
(Reading time: 5 - 9 minutes)

Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn năm 2020 và 5 lưu ý khi lập

Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để xuất hàng hóa, dịch vụ mà bị sai nếu đã kê khai thì phải lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót theo hướng dẫn dưới đây.

October, 12 2020
Rate this item
(66 votes)
(Reading time: 35 - 70 minutes)

Hoàn thuế

Hoàn thuế là việc cơ quan thuế ra quyết định trả lại số tiền thuế đã nộp vượt quá của chủ thể nộp thuế

Trong mỗi loại thuế sẽ quy định các trường hợp hoàn thuế cụ thể:

Điều 57 Luật quản lý thuế quy định:

October, 10 2020
Rate this item
(96 votes)
(Reading time: 17 - 33 minutes)

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp; hạch toán thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 3 văn bản hợp nhất Số: 66/VBHN-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.

September, 25 2020
Page 1 of 4