Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế

Rate this item
(64 votes)
(Reading time: 7 - 13 minutes)

Gia công chuyển tiếp.

I/ Thế nào là gia công chuyển tiếp?

a. Sản phẩm gia công của hợp đồng gia công này được sử dụng làm nguyên liệu gia công cho hợp đồng gia công khác tại Việt Nam.

September, 11 2020
Rate this item
(70 votes)
(Reading time: 27 - 54 minutes)

Căn cứ vào Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC

căn cứ Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC

căn cứ khoản 2 điều 16 Thông tư 39/TT-BTC

I/ Giá tính thuế:

Theo điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn Cách xác định giá tính thuế GTGT cụ thể từng trường hợp như sau:

September, 09 2020
Rate this item
(48 votes)
(Reading time: 12 - 23 minutes)

 

Căn cứ Theo điều 10 văn bản hợp nhất số 67/VBHN-BTC của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

September, 09 2020
Rate this item
(51 votes)
(Reading time: 10 - 20 minutes)

Đối tượng chịu thuế gtgt 0% mới nhất

Theo Điều 9 Thông tư 219 BTC (đã được cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC) quy định đối tượng áp dụng thuế suất GTGT 0%:

1. Thuế suất 0% áp dụng đối với:

September, 08 2020
Rate this item
(69 votes)
(Reading time: 22 - 43 minutes)

 

Căn cứ Theo điều 4 văn bản hợp nhất số 67/VBHN-BTC của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Ngày ban hành: 19/12/2019

August, 31 2020
Rate this item
(66 votes)
(Reading time: 5 - 9 minutes)

Báo cáo tài chính là gì?
Theo khoản 1 Điều 3 luật kế toán năm 2015, Báo cáo tài chính (BCTC) là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu
được quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Báo cáo tìa chính áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

August, 20 2020
Page 2 of 4