Hoàn thuế

October, 10 2020
Rate this item
(66 votes)
(Reading time: 35 - 70 minutes)

Hoàn thuế

Hoàn thuế là việc cơ quan thuế ra quyết định trả lại số tiền thuế đã nộp vượt quá của chủ thể nộp thuế

Trong mỗi loại thuế sẽ quy định các trường hợp hoàn thuế cụ thể:

Điều 57 Luật quản lý thuế quy định:

Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với các trường hợp thuộc diện sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tang đó là:

+ Trường hợp cơ sở kinh doanh chưa được khấu trừ hết thuế GTGT phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016

+ Đăng ký kinh doanh cho cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư .

+ Đối với dự án đầu tư hoàn thuế GTGT.

+ Dịch vụ xuất khẩu , hàng hóa được hoàn thuế GTGT .

+ Khi chuyển đổi doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động hoàn thuế GTGT.

+Sử dụng nguồn vốn đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo được hoàn thuế GTGT

+ Hoàn thuế GTGT đối với Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật

+ Hoàn thuế GTGT đối với Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp đối với hàng hoá được hoàn thuế khi mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.

 

2. Hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện cá nhân, tổ chức theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

+ Phải tái xuất hàng hóa nhập khẩu được hoàn thuế.

+ Hoàn thuế đối với các tổ chức, cá nhân có máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển được phép tạm nhập, tái xuất.

+ Hoàn thuế đối với công ty có hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm.

+ Hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế; đối với trường hợp có số tiền thuế tối thiểu thì không hoàn thuế.

 

3. Hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;

+ Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với: cá nhân đăng ký và đã có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

+ Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay được hoàn thuế thu nhập cá nhân. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Khi bù trừ, nếu số thuế nộp dư thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

+ Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế thu nhập cá nhân hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

+ Hoàn thuế thu nhập cá nhân Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn thì không áp dụng phạt.

 

4. Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc diện theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu được hoàn lại số thuế TTĐB đã nộp với số nguyên liệu tương ứng dùng để sản xuất hàng hóa thực tế xuất khẩu.

+ Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, bán, giao, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có số thuế TTĐB nộp thừa,

+ Theo quy định của pháp luật hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

+ Theo điều ước quốc tế : thành viên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được hoàn thuế;

+ Trường hợp hoàn thuế khi có số tiền thuế TTĐB đã nộp lớn hơn số tiền thuế TTĐB phải nộp theo quy định.

 

5. Tổ chức, cá nhân nộp các loại thuế khác được hoàn thuế khi có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

 

  SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOÀN THUẾ NÊN VÀ TẠI SAO!.

Khi thực hiện các thủ tục hoàn thuế đúng quy định. Bạn phải hiểu rõ và nắm vững quy định của luật thuế GTGT, quy định của luật thuế quản lý, chứng từ hạch toán kế toán đúng quy định.

Để tối đa hóa số thuế GTGT được hoàn với thời gian tối ưu nhất.

Bạn sẽ phải bỏ ra nhiều chi phí ,thời gian, công sức cho một bộ hồ sơ hoàn thuế vì thủ tục hoàn thuế GTGT rất phức tạp. Nếu Bạn không có kinh nghiệm và không nắm rõ các quy định của các luật thuế, thì việc hoàn thuế GTGT có thể phải kéo dài.

Để tiết kiệm chi phí và thời gian, thực hiện hoàn thuế GTGT được dễ dàng - nhanh chóng. Hãy sử dụng dịch vụ hoàn thuế GTGT của Hi Bay. Với kinh nghiệm hợp tác và làm việc lâu dài với hàng trăm Công ty.

I/ Hoàn thuế giá trị gia tăng.

Theo Thông tư 130/2016/TT-BTC Căn Cứ Khoản 3 Điều 1.

1. Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn Thông tư số 219/2013/TT-BTC tại khoản 1 Điều 18 thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý, tại kỳ tính thuế quý 3/2016 chưa được khấu trừ thuế GTGT là 80 triệu thì doanh nghiệp A được khấu trừ vào kỳ tính thuế quý 4/2016. Trường hợp các kỳ tính thuế quý 4/2016, quý 1/2017 và quý 2/2017 vẫn còn số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết thì doanh nghiệp A chuyển số thuế GTGT tiếp tục khấu trừ tại kỳ tính thuế quý 3/2017 và các kỳ tính thuế tiếp theo.

2. Đối với dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT.

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của cơ sở kinh doanh trong kỳ hoạt động sản xuất

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết ừ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào kỳ kê khai tiếp theo số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư.

Ví dụ: Công ty A có trụ sở chính tại Hà Nội, tháng 7/2016, Công ty có dự án đầu tư tại Hà Nội, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, phải thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này. Tháng 8/2016, dự án đầu tư có số thuế GTGT đầu vào là 500 triệu đồng; Hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang thực hiện có số thuế GTGT phải nộp là 900 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (900 triệu đồng), vậy Công ty A còn phải nộp số thuế GTGT trong kỳ tính thuế tháng 8/2016 là 400 triệu đồng.

Ví dụ: Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng, tháng 7/2016, Công ty có dự án đầu tư tại Hải Phòng, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, phải thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án mà công ty B đầu tư .Số thuế GTGT đầu vào của tháng 8/2016 có dự án đầu tư là 500 triệu đồng; Khi hoạt động sản xuất kinh doanh số thuế GTGT phải nộp của Công ty đang thực hiện là 200 triệu đồng. Với dự án đầu tưcủa công ty B phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT đầu vào.Vậy, kỳ tính thuế tháng 8/2016 Công ty B có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Dự án đầu tư của công ty B được xét hoàn thuế GTGT

Ví dụ: Công ty C có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2016, Công ty có dự án đang trong giai đoạn đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty C thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này. Số thuế GTGT đầu vào trong Tháng 8/2016 của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; Công ty đang thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh mà số thuế GTGT phải nộp là 300 triệu đồng. Công ty C phải bù trừ 300 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp là 300 triệu đồng . Vậy, tháng 8/2016 kỳ tính thuế Công ty C có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết là 200 triệu đồng. Công ty C không thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư. Kỳ kê khai tháng 9/2016 công ty C thực hiện kết chuyển 200 triệu đồng vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư .

Ví dụ: Công ty D có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng, tháng 7/2016, Công ty có dự án đang trong giai đoạn đầu tư tại thành phố Đà Nẵng, Công ty D thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này. Số thuế GTGT đầu vào trong tháng 8/2016 của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; Công ty đang thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh mà số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết là 100 triệu đồng. Vậy, tại kỳ tính thuế tháng 8/2016, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư (500 triệu đồng) thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư, số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (100 triệu đồng) thì kỳ tính thuế tháng 9/2016 được khấu trừ vào

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Trong dự án đầu tư số thuế GTGT được kết chuyển tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào trong kỳ kê khai tiếp theo của dự án đầu tư.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý tại nhiều địa phương một hoặc nhiều dự án đầu tư; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, Với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế , Chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn và số thuế giá trị gia tăng đã hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Ví dụ: Công ty A có trụ sở chính tại Hà Nội, tháng 7/2016, Công ty có dự án đầu tư mới tại Hưng Yên, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, Công ty A thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư. Tháng 8/2016 tại Hà Nội, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; Công ty đang thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh mà số thuế GTGT phải nộp là 900 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư

Ví dụ: Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng, tháng 7/2016, Công ty có dự án đầu tư mới tại Thái Bình, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, Công ty B thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này trên tờ Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư tại Hải Phòng . Số thuế GTGT đầu vào trong tháng 8/2016 của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp mà Công ty đang thực hiện là 200 triệu đồng. Công ty B phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT đầu vào với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (200 triệu đồng) của dự án đầu tư . Vậy, kỳ tính thuế tháng 8/2016 Công ty B có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết là 300 triệu đồng của dự án đầu tư mới. Dự án đầu tư của công ty B được xét hoàn thuế GTGT

Ví dụ: Công ty C có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2016, Công ty có dự án đầu tư mới tại Đồng Nai, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, Với của dự án đầu tư Công ty C phải thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào này trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh. Số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng trong tháng 8/2016. Công ty đang thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh mà số thuế GTGT phải nộp là 300 triệu đồng. Công ty C phải bù trừ 300 triệu đồng thuế GTGT đầu vào với số thuế phải nộp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư đang thực hiện (300 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng 8/2016 Công ty C có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết là 200 triệu đồng của dự án đầu tư mới. Công ty C không thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư và thực hiện kết chuyển 200 triệu đồng vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tháng 9/2016.

Ví dụ: Công ty D có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng, tháng 7/2016, Công ty có dự án đầu tư mới tại Quảng Nam, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, Công ty D thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư tại thành phố Đà Nẵng. Số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng trong tháng 8/2016, Công ty đang thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh mà số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết là 100 triệu đồng. Vậy, tại kỳ tính thuế tháng 8/2016, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư (500 triệu đồng) thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư, số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết (100 triệu đồng) của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện thì được khấu trừ vào kỳ tính thuế tháng 9/2016.

  • Như vậy: Để hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, nếu có dự án và hoạt động kinh doanh thì khai thuế GTGT trên mẫu 02 ( Mẫu này có trên HTKK), hoạt động kinh doanh thông thường vẫn khai ở mẫu 01. Sau khi khai tách mẫu 01 và 02 chúng ta bù trừ số thuế GTGT bình thường.

Đối với dự án khác tỉnh để hoàn thuế GTGT cũng làm như trên, do dự án chưa có mã số thuế riêng ( không lập ban quản lý dự án.

Dự án khác tỉnh, lập ban quản lý dự án -> khai mẫu 02 nộp tại địa phương có dự án, không bù trừ số thuế GTGT với trụ sở chính -> hoàn thuế tại địa phương có dự án.

 

II/ Các dự án đầu tư không được hoàn thuế GTGT.

c.1) Cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 01/7/2016 của cơ sở kinh doanh nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký theo quy định của pháp luật không góp đủ số vốn điều lệ thì không được hoàn thuế.

c.2) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư:

Là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư

Chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có chấp thuận xác nhận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư.

c.3) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh có điều kiện bị thu hồi giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh;

Bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư ;

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi văn bản của về đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh không đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời điểm không hoàn thuế giá trị gia tăng được tính từ thời điểm cơ sở kinh doanh bị thu hồi một trong các loại giấy tờ nêu trên hoặc từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện, kiểm tra cơ sở kinh doanh không đáp ứng được các điều kiện về đầu tư kinh doanh có điều kiện.

c.4) Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng khoáng sản, trị giá tài nguyên cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được hoàn thuế GTGT.

Căn Cứ vào Thông tư 130/2016/TT-BTC Khoản 3 Điều 1.

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên của số thuế giá trị gia tăng đầu vào,thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý; Số thuế giá trị gia tăng đầu vào trong tháng, quý chưa được khấu trừ đủ thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh sản xuất hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ khai thuế tiếp theo.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên. Số thuế GTGT được hoàn không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

• Đối tượng được hoàn thuế trong một số trường hợp xuất khẩu như sau:

- Đối với trường hợp cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu.

- Đối với cơ sở gia công chuyển tiếp ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía nước ngoài.

- Đối với doanh nghiệp có hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài.

- đối với cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

 

• hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không được hoàn thuế đối khi:

 

- hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

- hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép , có trách nhiệm phối hợp trong phòng, hàng hóa qua biên giới và các văn bản hướng dẫn.

Ví dụ: Công ty thương mại A nhập khẩu từ Nhật Bản 500 chiếc điều hòa và đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Sau đó Công ty thương mại A xuất khẩu 500 chiếc điều hòa này sang Campuchia thì Công ty thương mại A không phải tính thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của 500 chiếc điều hòa này đã nộp ở khâu nhập khẩu và thuế GTGT đầu vào không được hoàn thuế mà thực hiện khấu trừ của dịch vụ vận chuyển, lưu kho

Ví dụ: Công ty TNHH sản xuất và thương mại B xuất khẩu tinh bột sắn sang Trung Quốc qua đường mòn, lối mở không thuộc địa bàn hoạt động hải quan thì không được hoàn thuế GTGT cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại B đối với tinh bột sắn xuất khẩu.

c) Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với hành vi vận chuyển trái phép, buôn lậu hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế, gian lận thương mại trong thời gian hai năm liên tục. Theo quy định các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật quản lý thuế thì người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao.

Ví dụ: Công ty C đề nghị hoàn thuế GTGT trong Tháng 9/2016 đối với hàng xuất khẩu sang HongKong. Công ty C trong tháng 6/2015 đã bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi trốn thuế. Với đề nghị hoàn thuế của Công ty C, Cơ quan thuế phải thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế.

4. Khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động được hoàn thuế GTGT

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc số thuế giá trị gia tăng nộp thừa.

Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính của dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của cơ sở kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

Sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật của cơ sở kinh doanh về giải thể, phá sản. Quản lý thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản và đối với số thuế GTGT đã được hoàn; đối với số thuế GTGT chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động của hoạt động kinh doanh chính và không phát sinh thuế GTGT đầu ra thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp chịu thuế GTGT có phát sinh bán tài sản thì không phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.

Ví dụ: Năm 2015, doanh nghiệp A trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp A giai đoạn đầu tư có phát sinh số thuế GTGT đầu vào đã được cơ quan thuế hoàn trong tháng 8/2015 là 700 triệu đồng. Do khó khăn, tháng 2/2016 doanh nghiệp A quyết định giải thể và có văn bản gửi cơ quan thuế về việc sẽ giải thể thì trong giai đoạn chưa hoàn thành thủ tục pháp lý của doanh nghiệp A để giải thể, cơ quan thuế chưa thu hồi lại thuế GTGT đã hoàn. Hai mươi ngày trước khi doanh nghiệp A có đủ thủ tục pháp lý để giải thể chính thức vào tháng 10/2016, doanh nghiệp thực hiện bán một (01) tài sản đã đầu tư thì doanh nghiệp A không phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào số thuế đã được cơ quan thuế hoàn tương ứng của tài sản bán ra. Phải kê khai điều chỉnh để nộp lại số thuế GTGT đã được hoàn của Doanh nghiệp A đối với những tài sản không bán ra,

5. Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo của phát triển chính thức (ODA).

a) Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn lại số thuế GTGT để sử dụng cho chương trình, dự án đã trả đối với hàng hoá, dịch vụ mua ở Việt Nam.

b) Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền tại Việt Nam thì được hoàn thuế GTGT đã trả của hàng hoá, dịch vụ đó. Còn viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để thuê dịch vụ phục vụ cho chương trình và mua hàng hoá, dự án viện trợ không hoàn lại.

Ví dụ: Tổ chức quốc tế viện trợ tiền cho Hội chữ thập đỏ để mua hàng viện trợ nhân đạo là 200 triệu đồng cho nhân dân các tỉnh bị thiên tai. Giá trị hàng mua 200 triệu đồng chưa có thuế vậy thuế GTGT là 20 triệu đồng. Theo quy định thì Hội chữ thập đỏ sẽ được hoàn thuế là 20 triệu đồng.

Việc hoàn thuế GTGT đã trả đối với các chương trình, dự án không hoàn lại khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

6. Hoàn thuế GTGT đối với Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

7. Hoàn thuế GTGT đối với Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh được hoàn thuế. Việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với người nước ngoài, người Việt Nam về hoàn thuế GTGT khi định cư ở nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.

GỌI NGAY HI BAY 0977569948

CHÚNG TÔI ĐÃ SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN

 

II/ Hoàn thuế giá trị gia tăng bao gồm hồ sơ cụ thể như sau:

A Hồ sơ hoàn thuế GTGT của Dự án đầu tư bao gồm:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).

- Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT

- Theo mẫu số 01-2/GTGT Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào.

b. Hồ sơ hoàn thuế GTGT của Hàng xuất khẩu bao gồm:

- Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).

- Hợp đồng mua bán, gia công, tờ khai hải quan, chứng từ thanh toán qua ngân hàng… Chi tiết xem tại đây: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu.

c. Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA bao gồm:

• Đối với Chủ dự án và Nhà thầu chính

a) Đề nghị hoàn thuế GTGT .hồ sơ cần nộp”

- Chủ dự án ODA nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế quản lý trực tiếp địa bàn nơi thực hiện dự án vào bất kỳ thời điểm nào được hoàn trong thời gian thực hiện dự án khi phát sinh số thuế GTGT đầu vào. Trường hợp dự án ODA có liên quan đến nhiều tỉnh thì hồ sơ hoàn thuế GTGT nơi chủ dự án đóng trụ sở chính gửi Cục Thuế quản lý trực tiếp.

- Dự án ODA do nhà thầu nước ngoài thực hiện nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế.

b) Hồ sơ hoàn thuế GTGT.

- Theo Khoản thu ngân sách nhà nước giấy đề nghị hoàn trả mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).

- Theo mẫu số 01-1/ĐNHT ban hành kèm theo Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào thông tư 156;

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được nhà nước cấp phát ngân sách (bản chụp có đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của dự án). Chỉ xuất trình lần đầu cho trường hợp hoàn thuế nhiều lần .

- Xác nhận của cơ quan chủ quản dự án ODA về hình thức cung cấp dự án ODA là ODA không hoàn lại hay ODA vay được ngân sách nhà nước cấp phát ưu đãi thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng và việc không được ngân sách nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế giá trị gia tăng (bản chụp có xác nhận của cơ sở)..Người nộp thuế chỉ phải nộp tài liệu hồ sơ hoàn thuế lần đầu của dự án.

- Trường hợp nhà thầu chính lập hồ sơ hoàn thuế thì ngoài những tài liệu nêu tại điểm này, còn phải có xác nhận của chủ dự án không được ngân sách nhà nước bố trí để thanh toán vốn đối ứng cho nhà thầu theo giá có thuế giá trị gia tăng; giá thanh toán không có thuế giá trị gia tăng theo kết quả thầu và đề nghị hoàn thuế cho nhà thầu chính.

• Đối với Dự án ODA Nhà tài trợ mở Văn phòng đại diện.

a) Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT.

Văn phòng đại diện nhà tài trợ dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT nộp văn bản đề nghị hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế quản lý địa bàn nơi đặt văn phòng điều hành của dự án vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện dự án được hoàn số thuế GTGT đầu vào khi phát sinh.

b) Hồ sơ hoàn thuế GTGT.

- Theo mẫu 01/ĐNHT Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).

- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-1/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156;

- Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam về việc thành lập Văn phòng đại diện với Nhà tài trợ (bản chụp có xác nhận của Văn phòng).

- Thành lập Văn phòng đại diện có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chụp có xác nhận của Văn phòng).

 

d. Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của nước ngoài mua hàng hoá, dịch vụ có thuế GTGT ở Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

1. Đề nghị hoàn thuế GTGT hồ sơ cần nộp .

- Các tổ chức, cá nhân nêu trên nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT khi phát sinh số thuế GTGT đầu vào được hoàn vào bất kỳ thời điểm nào.

2. Hồ sơ hoàn thuế GTGT.

- Khoản thu ngân sách nhà nước Giấy đề nghị hoàn trả mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).

- Theo mẫu số 01-1/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào.

- Các cấp có thẩm quyền phê duyệt văn bản các khoản viện trợ (bản chụp có xác nhận của người nộp thuế);

- Văn bản xác nhận của Bộ Tài chính (đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách trung ương) hoặc của Sở Tài chính (đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách địa phương) về khoản tiền viện trợ nước ngoài của tổ chức phi chính phủ nêu rõ: tên tổ chức viện trợ, giá trị khoản viện trợ, cơ quan tiếp nhận, quản lý viện trợ.

e. Đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao được hoàn thuế GTGT.

1. Đề nghị hoàn thuế và thủ tục nộp giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT.

- Các Cơ quan đại diện thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, trong vòng 10 (mười) ngày đầu của tháng đầu quý, lập hồ sơ và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế của quý trước cho Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao để xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT.

- Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, Cục Lễ tân nhà nước có trách nhiệm xem xét hồ sơ và xác nhận về đối tượng, dịch vụ ,danh mục và số lượng hàng hoá được hoàn thuế GTGT. Sau khi Cục Lễ tân nhà nước đã có xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT, sẽ chuyển hồ sơ cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết.

- Đối với trường hợp không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT hoặc hồ sơ hoàn thuế GTGT được lập không đầy đủ, Cục Lễ tân nhà nước gửi trả hồ sơ hoàn thuế cho đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

2. Hồ sơ hoàn thuế GTGT.

- Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC mẫu 01/ĐNHT có xác nhận của Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao.

- Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao theo mẫu số 01-2/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này và Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156 dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao tại Việt Nam.

- 02 (hai) bản chụp hóa đơn GTGT có đóng dấu của cơ quan đại diện kèm theo bản gốc. Cơ quan thuế sẽ trả lại cho cơ quan đại diện các hóa đơn gốc sau khi thực hiện hoàn thuế GTGT.

•  Theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được hoàn thuế

1. Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần tại Cục Thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức có trụ sở điều hành, có cơ sở thường trú cá nhân hoặc tại Cục Thuế nơi tổ chức, cá nhân đã nộp số thuế đề nghị hoàn.

2. Hồ sơ hoàn thuế.

Theo Khoản 13 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC

- Giấy đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 02/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156 do Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

- Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do cơ quan thuế cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự (ghi rõ là đối tượng cư trú trong năm tính thuế nào).

- Bản chụp hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng đại lý, hợp đồng uỷ thác, hợp đồng chuyển giao công nghệ hay hợp đồng lao động ký với tổ chức, cá nhân Việt Nam, giấy chứng nhận tiền gửi tại Việt Nam, giấy chứng nhận góp vốn vào Công ty tại Việt Nam (tuỳ từng trường hợp theo loại thu nhập cụ thể) có xác nhận của người nộp thuế.

- Xác nhận của tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kết hợp đồng và theo hợp đồng về thời gian và tình hình hoạt động thực tế (trừ trường hợp hoàn thuế đối với hãng vận tải nước ngoài).

- Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có giấy uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định. Trường hợp tổ chức, cá nhân lập giấy uỷ quyền để uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục hoàn thuế vào tài khoản của đối tượng khác cần thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự (nếu việc uỷ quyền ở nước ngoài được thực hiện) hoặc công chứng (nếu việc uỷ quyền được thực hiện tại Việt Nam) theo quy định.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không thể cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài liệu theo yêu cầu của Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định, Tại Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định mẫu số 02/ĐNHT nêu trên đề nghị giải trình cụ thể để cơ quan thuế xem xét, quyết định.”

f. Hồ sơ hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động

- Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, phá sản , giải thể, chấm dứt hoạt động, chuyển đổi sở hữu.

- Hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai thuế đến thời điểm hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, phá sản, giải thể ,chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động.

III/ Hoàn thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu.

Căn cứ Điều 33, 34, 35, 36, 37 NGHỊ ĐỊNH 134/2016/NĐ-CP - QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỀU CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ NHẬP KHẨU, THUẾ XUẤT KHẨU ngày 01 tháng 09 năm 2016.

 

TH1: Hoàn thuế đối với xuất khẩu hàng hóa phải tái nhập

1. Hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu không phải nộp gồm:

a) Xuất khẩu hàng hóa rồi nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam;

b) Hàng hóa xuất khẩu do tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thông qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế không giao được cho người nhận hàng hóa, phải tái nhập lại nhưng đã nộp thuế.

Người nộp thuế có trách nhiệm trung thực kê khai chính xác trên tờ khai hải quan về hàng hóa tái nhập là hàng hóa xuất khẩu trước đây; các thông tin về ngày, số, tên đối tác mua hàng hóa đối với trường hợp có hợp đồng mua bán hàng hóa.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra nội dung khai báo, ghi rõ kết quả kiểm tra để phục vụ cho việc giải quyết hoàn thuế của người nộp thuế.

2. Hồ sơ hoàn thuế, gồm:

a) Công văn yêu cầu hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Nghị định Mẫu số 09 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo 01 bản chính;

b) Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: sao y bản chính 01 bản chụp có đóng dấu của cơ quan;

c) Đối với trường hợp mua, bán hàng hóa thì hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu ; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác (nếu có): 01 bản chụp y bản chính có đóng dấu sao của cơ quan;

d) Đối với hàng hóa phải nhập khẩu trở lại do khách hàng nước ngoài từ chối nhận hàng hoặc không có người nhận hàng theo thông báo của hãng vận tải, phải có thêm thông báo của khách hàng nước ngoài hoặc văn bản thỏa thuận với khách hàng nước ngoài về việc nhận lại hàng hóa hoặc văn bản thông báo của hãng vận tải về việc không có người nhận hàng có nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại hàng hóa do khách hàng trả lại: sao y bản chính của cơ quan 01 bản chụp có đóng dấu.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc người nộp thuế tự phát hiện hàng hóa có sai sót, nhập khẩu trở lại thì không phải có văn bản này nhưng trong công văn đề nghị hoàn thuế phải nêu rõ lý do nhập khẩu hàng hóa trả lại;

đ) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nêu tại điểm b khoản 1 điều này phải nộp thêm văn bản thông báo của doanh nghiệp bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế về việc người nhận không nhận được hàng: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan.

3. Theo quy định thực hiện thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp hàng hóa chưa nộp thuế nhưng thuộc diện được hoàn thuế hoặc không phải nộp thuế . Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thủ tục, hồ sơ, thực hiện như hồ sơ, thủ tục hoàn thuế theo quy định tại Điều 19.

 

TH2. Đối với hàng hóa phải tái xuất nhập khẩu được hoàn thuế.

1. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm:

a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan.

Người nhập khẩu ban đầu phải thực hiện việc tái xuất hàng hóa hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu;

b) Hàng hóa nhập khẩu do tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam thông qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế không giao được cho người nhận hàng hóa nhưng đã nộp thuế, phải tái xuất;

c) Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế sau đó bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam trên tuyến đường quốc tế và các phương tiện của Việt Nam theo quy định;

d) Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn lưu bãi, lưu kho tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan chưa được tái xuất ra nước ngoài.

Người nộp thuế có trách nhiệm trung thực kê khai chính xác trên tờ khai hải quan về hàng hóa tái xuất là hàng hóa nhập khẩu trước đây; các thông tin về ngày , số, tên đối tác ,hợp đồng mua hàng hóa.

Cơ quan Hải quan có trách nhiệm kiểm tra nội dung khai báo và ghi rõ kết quả kiểm tra của người nộp thuế để phục vụ cho việc giải quyết hoàn thuế.

2. Hồ sơ hoàn thuế, gồm:

a) Công văn yêu cầu hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Nghị định Mẫu số 09 tại Phụ lục VII ban hành: 01 bản chính;

b) Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của pháp luật về hóa đơn đối với trường hợp quy định khoản 1 tại điểm a, điểm c điều này: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

c) Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: sao y bản chính 01 bản chụp có đóng dấu của cơ quan;

d) Hợp đồng và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác (nếu có): 01 bản chụp sao y bản chính có đóng dấu của cơ quan;

đ) Văn bản thỏa thuận trả lại hàng hóa cho phía nước ngoài trong trường hợp xuất trả chủ hàng nước ngoài ban đầu đối với hàng hóa nhập khẩu tại điểm a khoản 1 quy định: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

e) Văn bản thông báo của doanh nghiệp bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế về việc không giao được cho người nhận đối với hàng hóa nhập khẩu tại điểm b khoản 1 quy định: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

g) Văn bản xác nhận của doanh nghiệp cung ứng tàu biển về số lượng, trị giá hàng hóa mua của doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu đã thực cung ứng cho tàu biển nước ngoài kèm bảng kê chứng từ thanh toán đối với hàng hóa nhập khẩu của các hãng tàu biển nước ngoài quy định tại điểm c khoản 1 Điều này: 01 bản chính.

3. Xử lý hồ sơ hoàn thuế thực hiện thủ tục nộp, tiếp nhận, theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp hàng hóa thuộc diện được hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế hoặc không phải nộp thuế tại Điều 19 Luật theo quy định thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, hồ sơ, thủ tục thực hiện như hồ sơ, thủ tục hoàn thuế.

TH3. Hoàn thuế đối với , thiết bị , máy móc, phương tiện ,dụng cụ, vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất.

1. Người nộp thuế có trách nhiệm tự kê khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tỷ lệ mức khấu hao, phân bổ trị giá hàng hóa trong thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kế toán khi đề nghị cơ quan hải quan hoàn thuế để làm cơ sở tính tỷ lệ trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa.

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về hàng hóa tái xuất là hàng hóa nhập khẩu trước đây; các thông tin về số, ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra nội dung khai báo của người nộp thuế, ghi rõ kết quả kiểm tra để phục vụ cho việc giải quyết hoàn thuế.

2. Hồ sơ hoàn thuế, gồm:

a) Công văn yêu cầu hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu số 09 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;

b) Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

c) Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan.

3. Thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp hàng hóa thuộc diện được hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế hoặc không phải nộp thuế theo quy định tại Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, hồ sơ, thủ tục thực hiện như hồ sơ, thủ tục hoàn thuế.

 

TH4. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm.

1. Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

2. Hàng hóa nhập khẩu được hoàn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa;

b) Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu;

c) Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu.

3. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu;

c) Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;

d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây.

4. Trường hợp một loại nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất nhưng thu được hai hoặc nhiều loại sản phẩm khác nhau và chỉ xuất khẩu một loại sản phẩm, thì được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện cấu thành tương ứng với sản phẩm đã xuất khẩu tính trên tổng trị giá các sản phẩm thu được.

Tổng trị giá các sản phẩm thu được là tổng của trị giá sản phẩm xuất khẩu và giá bán sản phẩm tiêu thụ trong thị trường nội địa. Trị giá sản phẩm xuất khẩu không bao gồm phần trị giá nguyên liệu, vật tư, linh kiện mua tại nội địa cấu thành sản phẩm xuất khẩu.

 

5. Hồ sơ hoàn thuế, gồm:

a) Công văn yêu cầu hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu số 09 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;

b) Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

c) Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

Người nộp thuế kê khai trên tờ khai hải quan hàng xuất khẩu các thông tin về số, ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa.

d) Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu (theo Mẫu số 10 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định).

Số tiền thuế nhập khẩu của nguyên liệu, vật tư, linh kiện được hoàn thuế phải tương ứng với lượng, chủng loại nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế đã xuất khẩu;

đ) Hợp đồng gia công ký với khách hàng nước ngoài (đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất sản phẩm, sau đó sử dụng sản phẩm này để gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng gia công với nước ngoài): nộp 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

e) Tài liệu chứng minh có cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan.

6. Thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp hàng hóa thuộc diện được hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế hoặc không phải nộp thuế theo quy định tại Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, hồ sơ, thủ tục thực hiện như hồ sơ, thủ tục hoàn thuế.

TH5. Hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế; không hoàn thuế đối với trường hợp có số tiền thuế tối thiểu.

1. Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế được hoàn thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu đã nộp tương ứng với hàng hóa thực tế không xuất khẩu, nhập khẩu hoặc xuất khẩu, nhập khẩu ít hơn.

2. Các trường hợp thuộc diện được hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37 Nghị định này, có số tiền thuế được hoàn dưới 50.000 đồng Việt Nam theo tờ khai hải quan làm thủ tục hoàn thuế thì không được hoàn thuế.

Cơ quan hải quan không tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế và không hoàn trả số tiền thuế được hoàn theo quy định tại khoản này.

3. Hồ sơ hoàn thuế: Công văn yêu cầu hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu số 09 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính.

4. Thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp hàng hóa thuộc diện được hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế hoặc không phải nộp thuế theo quy định tại Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì thực hiện hồ sơ, thủ tục không thu thuế như hồ sơ, thủ tục hoàn thuế.

Trường hợp người nộp thuế nộp đủ hồ sơ không thu thuế khi làm thủ tục hải quan và thuộc diện không thu thuế trước, kiểm tra sau, cơ quan hải quan không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định.

 

VI/ Hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ Điều 28 THÔNG TƯ Số: 68/VBHN-BTC, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, B[1]Ổ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN; ngày 19 tháng 12 năm 2019.

1. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân:

+ Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

+ Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

+ Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

+ Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

  • Như vậy: Điều kiện hoàn thuế TNCN gồm:

- Cá nhân nộp thừa tiền thuế TNCN (Nghĩa là: Trong năm cá nhân đó đã tạm nộp số tiền thuế lớn hơn số tiền thuế TNCN phải nộp sau khi Quyết toán)

- Tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN (Tờ khai Quyết toán thuế TNCN) phải có MST cá nhân.

- Có đề nghị hoàn thuế TNCN.

2. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Căn cứ theo Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:

a. Hoàn thuế đối với Doanh nghiệp thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa.

-> Nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả: => Thì Doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Hồ sơ hoàn thuế TNCN bao gồm:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156.

+) Nếu nộp trực tiếp, các bạn tải Mẫu về tại đây:

Tải về: Giấy đề nghị hoàn trả ngân sách nhà nước Mẫu 01/ĐNHT

+) Nếu nộp qua mạng, các bạn làm trên phần mềm HTKK rồi kết xuất XML nộp qua mạng nhé (Nhớ đính kèm các chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN nhé)

- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp Doanh nghiệp ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

+) Nếu nộp qua mạng: Các bạn scan các bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN đính kèm vào file Word hoặc Excel -> Sau khi nộp xong Giấy đề nghị hoàn thuế -> Các bạn vào "Tra cứu" -> Để nộp đính kèm nhé.

b. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế:

- Nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà: => Khi nộp Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN thì chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào Chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc Chỉ tiêu [49] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau”

  • Như vậy:

- Nếu bạn đề nghị hoàn thuế TNCN thì nhập vào Chỉ tiêu 47

- Nếu bạn chuyển sang kỳ sau thì nhập vào Chỉ tiêu 49

Cách làm Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK:

- Bước 1: Tải phần mềm HTKK về: Phần mềm HTKK mới nhất

- Bước 2: - Sau khi cài đặt xong các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK bằng MST cá nhân của các bạn:

- Lựa chọn Tờ khai Quyết toán thuế 02/QTT-TNCN:

-> Nhập số thuế đề nghị hoàn vào Chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT”

Cách kê khai các chỉ tiêu trên Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN và Bảng kê 02-1BK-QTT-TNCN:

- Để kê khai chính xác các Chỉ tiêu trên Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN -> Các bạn bấm chuột trái vào Chỉ tiêu đó -> Rồi bấm phím "F1" để biết hướng dẫn cụ thể kê khai từng chi tiêu.

-> (Các bạn dựa vào Chứng từ khấu trừ thuế TNCN mà DN đã khấu trừ cấp cho các bạn (Mẫu bên dưới) - Hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (nếu là bạn tự nộp nhé) => Để kê khai các chỉ tiêu trên Tờ khai Quyết toán.

-> Sau khi kê khai xong các chỉ tiêu: Các bạn bấm kết xuất XML hoặc kết xuất Excel

-> Có 2 cách Nộp Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN là nộp trực tiếp (File Excel) hoặc nộp online qua mạng (file XML) (Việc nhận trực tiếp hay qua mạng các bạn làm việc với Chi cục thuế quản lý các bạn)

 

a) Nếu nộp trực tiếp các bạn kết xuất bản Excel rồi in thành bản cứng để đi nộp trực tiếp gồm:.

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN.

- Bảng kê 02-1BK-QTT-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, khi các bạn Lập tờ Quyết toán 02/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK sẽ có Bảng kê này)

- Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (là chứng từ khấu trừ thuế mà DN cấp cho các bạn), mẫu bên dưới đây:

- Chứng minh nhân dân;

- Bản chụp hợp đồng lao động (Nếu quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý Doanh nghiệp giảm trừ gia cảnh)

- Hoặc sổ hộ khẩu/sổ tạm trú (nếu quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú).

=> Chi tiết về việc nơi nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN ở đâu (Chi cục thuế quản lý DN hay Chi cục thuế nơi cư trú).

b) Nếu nộp online qua mạng các bạn kết xuất XML rồi nộp qua trang web:

https://canhan.gdt.gov.vn hoặc http://thuedientu.gdt.gov.vn

• Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế khi cá nhân có thu nhập ở hai nơi

Theo quy định tại khỏan 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

TH 1: Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân

Hồ sơ quyết toán thuế được nộp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

TH 2: Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân

Nếu như cá nhân chưa thực hiện việc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

 

• Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế:

Theo khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định:

- Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.

 

V. Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ Điều 7 THÔNG TƯ Số: 12/VBHN-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017, HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2015/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT.

Người nộp thuế TTĐB được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau đây:

1. Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu bao gồm:

a) Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất ra nước ngoài;

b) Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB để giao, bán hàng cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam; hàng hóa nhập khẩu để bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo quy định của Chính phủ;

c) Hàng tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất khi tái xuất khẩu được hoàn lại số thuế TTĐB đã nộp tương ứng với số hàng tái xuất khẩu;

d) Hàng nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB nhưng tái xuất khẩu ra nước ngoài được hoàn lại số thuế TTĐB đã nộp đối với số hàng xuất trả lại nước ngoài;

đ) Hàng tạm nhập khẩu để dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc để phục vụ công việc khác trong thời hạn nhất định đã nộp thuế TTĐB, khi tái xuất khẩu được hoàn thuế;

e) Hàng nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB theo khai báo, nhưng thực tế nhập khẩu ít hơn so với khai báo; hàng nhập khẩu trong quá trình nhập khẩu bị hư hỏng, mất có lý do xác đáng, đã nộp thuế TTĐB;

g) Đối với hàng nhập khẩu chưa phù hợp về chất lượng, chủng loại theo hợp đồng, giấy phép nhập khẩu (do phía chủ hàng nước ngoài gửi sai), có giám định của cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm và xác nhận của chủ hàng nước ngoài mà được phép nhập khẩu thì cơ quan hải quan kiểm tra và xác nhận lại số thuế TTĐB phải nộp, nếu có số thuế đã nộp thừa thì được hoàn lại, nếu nộp thiếu thì phải nộp đủ số phải nộp.

Trường hợp được phép xuất khẩu trả lại nước ngoài thì được hoàn lại số thuế TTĐB đã nộp đối với số hàng xuất trả lại nước ngoài.

Trường hợp trả lại hàng cho bên nước ngoài trong thời hạn chưa phải nộp thuế nhập khẩu theo chế độ quy định thì cơ quan hải quan kiểm tra thủ tục và thực hiện việc không thu thuế TTĐB phù hợp với số hàng nhập khẩu trả lại nước ngoài.

1.1 Hồ sơ hoàn thuế Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu.

Căn cứ Điều 34 NGHỊ ĐỊNH Số: 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 - QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU.

• Hồ sơ hoàn thuế, gồm:

a) Công văn yêu cầu hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu số 09 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;

b) Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của pháp luật về hóa đơn đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều này: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

c) Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

d) Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác (nếu có): 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

đ) Văn bản thỏa thuận trả lại hàng hóa cho phía nước ngoài trong trường hợp xuất trả chủ hàng nước ngoài ban đầu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

e) Văn bản thông báo của doanh nghiệp bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế về việc không giao được cho người nhận đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại điểm b khoản 1 Điều này: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

g) Văn bản xác nhận của doanh nghiệp cung ứng tàu biển về số lượng, trị giá hàng hóa mua của doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu đã thực cung ứng cho tàu biển nước ngoài kèm bảng kê chứng từ thanh toán của các hãng tàu biển nước ngoài đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại điểm c khoản 1 Điều này: 01 bản chính.

• Thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp hàng hóa thuộc diện được hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế hoặc không phải nộp thuế theo quy định tại Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, hồ sơ, thủ tục thực hiện như hồ sơ, thủ tục hoàn thuế.

 

2. Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu được hoàn lại số thuế TTĐB đã nộp tương ứng với số nguyên liệu dùng để sản xuất hàng hóa thực tế xuất khẩu.

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có số thuế TTĐB nộp thừa, cơ sở có quyền đề nghị cơ quan thuế hoàn lại số thuế TTĐB nộp thừa.

4. Hoàn thuế TTĐB trong các trường hợp:

a) Hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

b) Hoàn thuế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

c) Hoàn thuế trong trường hợp có số tiền thuế TTĐB đã nộp lớn hơn số tiền thuế TTĐB phải nộp theo quy định.

• Hồ sơ hoàn thuế:

Công văn yêu cầu hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu số 09 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính.

• Thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp hàng hóa thuộc diện được hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế hoặc không phải nộp thuế theo quy định tại Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì thực hiện hồ sơ, thủ tục không thu thuế như hồ sơ, thủ tục hoàn thuế.

Trường hợp người nộp thuế nộp đủ hồ sơ không thu thuế khi làm thủ tục hải quan và thuộc diện không thu thuế trước, kiểm tra sau, cơ quan hải quan không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định. 

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ CỦA HI BAY.

Hi Bay bạn sẽ được tư vấn, hướng dẫn tận tình cho khách hàng chuẩn bị các thông tin cần thiết theo quy định,

Dịch vụ hoàn thuế của Hi Bay là trọn gói: các thủ tục, hoàn thiện sổ sách kế toán, lập hồ sơ xin hoàn thuế, nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế, giải trình hồ sơ hoàn thuế theo quy định Hi Bay lo liệu, bạn yên tâm tập trung kinh doanh.

Hi Bay sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến công việc hoàn thuế như: chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, hoàn thiện sổ sách kế toán, nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế thay cho khách hàng.

Với kinh nghiệm 7 năm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực thủ tục thuế, khai thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, dịch vụ kế toán, lập báo cáo tài chính,dịch vụ thuế, tư vấn thuế Hi Bay cam kết: Hoàn tiền dịch vụ 100% trong vòng 3 ngày nếu khách không hài lòng.

Phí dịch vụ hoàn thuế.

  • Nếu giá trị được hoàn từ 85% đến 100 %  số thuế đề nghị được hoàn thì áp dụng mức phí 5% giá trị được hoàn theo Quyết định của cơ quan quan thuế.2. Nếu giá trị được hoàn từ 75% đến 85 %  số thuế đề nghị được hoàn: Phí dịch vụ hoàn thuế GTGT : Từ 3% đến 10% số tiền xin hoàn.

  • Nếu giá trị được hoàn 75% số thuế đề nghị được hoàn: Phí dịch vụ hoàn thuế GTGT : Từ 0.5% đến 7% số tiền xin hoàn.

  • Phí dịch vụ  hoàn thuế GTGT tối thiểu 5.000.000đồng/hồ sơ hoàn thuế.

 

Tiến độ thanh toán phí dịch vụ hoàn thuế GTGT

  • Đợt 1 : Ngay khi ký hợp đồng . Ứng 30% phí dịch vụ để bảo đảm thực hiện hợp đồng.

  • Đợt 2 : Thực hiện nộp hồ sơ cho cơ quan thuế. Thanh toán 40% giá trị hợp đồng

  • Đợt 3 : Thanh toán phí dịch vụ còn lại (30%) sau khi có Biên bản làm việc với cơ quan thuế về việc hoàn thuế.

Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

 

Đến với dịch vụ hoàn thuế của Công ty Hi Bay , bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ.

GỌI NGAY HI BAY 0977569948

CHÚNG TÔI ĐÃ SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN

 

 

Read 15238 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.