Thành lập doanh nghiệp

Rate this item
(138 votes)
(Reading time: 3 - 5 minutes)

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty TNHH

 Có 2 cách chọn loại hình công ty TNHH như sau:

  • Nếu vốn của doanh nghiệp đăng ký kinh doanh 100% là của 1 cá nhân thì loại hình công ty tnhh một thành viên là lựa chọn duy nhất.

  • Lưu ý: Nếu là 2 cá nhân vẫn thành lập công ty TNHH một thành viên được: 1 cá nhân làm chủ sở hữu, người còn lại làm đại diện pháp luật. Cả thông tin hai cá nhân đều thể hiện trên giấy phép kinh doanh.

  • Nếu vốn đăng ký kinh doanh là của 2 cá nhân thì bắt buộc phải thành lập loại hình công ty tnhh 2 thành viên trở lên.

June, 03 2020
Rate this item
(135 votes)
(Reading time: 8 - 15 minutes)

Công ty TNHH có vốn nước ngoài là công ty có 1 đến 50 thành viên góp vốn. Nếu thành lập công ty TNHH có vốn nước ngoài chỉ có 1 thành viên góp vốn là người nước ngoài. Còn nếu bạn muốn thành lập công ty TNHH hai thành viên có vốn nước ngoài thì phải có từ 2 đến 50 thành viên trong đó có ít nhất 1 thành viên là người nước ngoài góp vốn từ 1% trở lên.

June, 19 2020
Rate this item
(39 votes)
(Reading time: 26 - 51 minutes)

Có 5 cách trích lập quỹ dự phòng được tính vào chi phí giảm trừ thuế thu nhập doanh nghiệp khi kế toán thực hiện việc lập báo cáo tài chính cuối năm như sau:

Dự phòng tiền lương. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư. 

Dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng.

October, 02 2020
Rate this item
(31 votes)
(Reading time: 2 - 3 minutes)

Căn cứ thông tư 78/BTC quy định về các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN như sau:

* Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

+ Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý.

+ Dn tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp.

September, 30 2020
Rate this item
(33 votes)
(Reading time: 7 - 13 minutes)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/ doanh nghiệp FDI là gì? Đặc điểm doanh nghiệp FDI/ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

October, 27 2020
Rate this item
(25 votes)
(Reading time: 13 - 26 minutes)

 

Theo thông tư 78/2014/TT-BTC: chuyển nhượng vốn góp là chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán doanh nghiệp).

Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn là thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn.

October, 15 2020
Page 1 of 5