Rate this item
(34 votes)
(Reading time: 0 minutes)

December, 07 2020
Rate this item
(22 votes)
(Reading time: 19 - 37 minutes)

1.HÃY BẮT ĐẦU MỘT CÁCH THÂN THIỆN VÀ ẤN TƯỢNG

Ân tượng xuất phát từ lời mở đầu, khách hàng có quyết định nghe tiếp hay không đều phụ thuộc vào bước này, nhất là giọng nói và ngữ điệu của bạn. Một nhân viên gọi điện với một thái độ không mấy thiện cảm sẽ khiến cho khách hàng họ không còn muốn trò chuyện, tiếp nhận điện thoại với những thông tin tiếp theo mà bạn truyền đạt.

November, 15 2020
Rate this item
(73 votes)
(Reading time: 19 - 38 minutes)

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 68/VBHN-BTC của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

October, 28 2020
Page 1 of 20